KOSGEB 13. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

KOSGEB 13. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI Soru 1 Bir buluşun kime ait olduğunu gösteren ve buluş sahibine çeşitli haklar sağlayarak buluşa iktisadi bir değer katan belge aşağıdakilerden hangisidir?   Lütfen birini seçin: Cevap Patent Soru 2 Konusu; sahibinin hususiyetini taşıyan bilim, ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri olan hak aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Telif Soru 3 I.Buluşun tekniğin bilinen durumu aşmasıII.Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce buluş konusunda erişilebilir bir bilgi bulunmamasıIII.Buluşun ilgili olduğu teknik alanda uzman bir kişi tarafından tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılamayacak nitelikte olması.Yukarıda numaralandırılmış özelliklerden hangisi patentlenebilirlik kriterlerinden yenilik ile ilgilidir? Lütfen birini seçin: Cevap I ve II Soru 4 Aydın, yeni geliştirdiği teknolojik bir ürününün patentlenebilirlik kriterlerine uygunluğunu inceleyerek bu ürününe ilişkin ulusal patent tescili gerçekleştirmek istemektedir. Bu durumda ön araştırmasını gerçekleştiren Aydın’ın sonraki aşama için aşağıdakilerden hangisini öncelikle düzenlemesi gerektiği söylenebilir? Lütfen birini seçin: Cevap Başvuru formu Soru 5 Ulusal patent tescil süreçlerinde aşağıdakilerden hangisi başvuruya hazırlık aşaması içerisinde yer almaz? Lütfen birini seçin: Cevap Şekil inceleme Soru 6 Bir ürünün veya nesnenin görünüm özellikleri koruma altına alan fikri mülkiyet tescili aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Tasarım Soru 7 Bir firmanın mevcut durumda kullandığı Markaya ilişkin koruma süresi sona ermiştir (başvuru tarihinden itibaren 10 yıl geçimiştir). Mevcut Markası ile çalışmalarına devam etmeyi planlayan firmaya bu durumda nasıl bir strateji izlemesi önerilir? Lütfen birini seçin: Cevap Markasının tescilini yenilemek üzere altı aylık süre içerisinde başvuruda bulunmalıdır Soru 8 Fikri mülkiyetin ticarileştirilmesiyle ilgili aşağıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi yanlıştır?I.Korsan ürünlerle mücadelede önemli bir role sahiptir.II.Buluş sahibi ve ülke ekonomisine katkı sağlar.III.Taklit ürünlerin yaygınlaştırılmasına yol açar. Lütfen birini seçin: Cevap Yalnız III Soru 9 Patent tescil süreçlerine başlamadan önce ilgili buluşa ilişkin “Ön Araştırma” yapılması oldukça önemlidir. Aşağıdakilerden hangisi başvuru sahibince patent ön araştırması yapılabilecek kaynaklardan biri değildir? Lütfen birini seçin: Cevap Avrupa Birliği Soru 10 Coğrafi İşaret tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlardan hangisi coğrafi İşaret olarak tescil edilebilir? Lütfen birini seçin: Cevap Bir bölgeye ait bir ürünün, özgün adıyla adlandırılması.

KOSGEB 12. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

KOSGEB 12. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI Soru 1 Yenilik yönetimi sürecinde izlenecek stratejilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen birini seçin: Cevap İlerleme stratejisini özellikle yenilikte öncü işletmeler uygular Soru 2 Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir yeniliğin özelliklerinde biri olarak ifade edilemez? Lütfen birini seçin: Cevap Başarılı bir yenilik için teknoloji odaklı olmak pazardaki durumu takip etmekten daha önemlidir. Soru 3 I.İşletmenin yeni bilgileri değerlendirebilme kapasitesiII.Yeniliği alan ve nakleden işletmeler arasındaki kültürel farklılıkIII.Transfere konu yeniliğin türü ve niteliğiIV.Transferin zamanlamasıYukarıda numaralandırılmış unsurlardan hangisi/hangileri işletmede yeniliğin transferinde etkili faktörlerdendir? Lütfen birini seçin: Cevap I, II, III ve IV Soru 4 Yenilik sürecinde yenilikleri destekleyerek yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlayan ve yenilikçileri koruyarak yenilik sürecinde ‘akıl hocalığı’ rolünü üstlenen aktörler aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Sponsorlar Soru 5 Aşağıdaki yenilik yönetimi sürecinin hangi aşamasında girişimci, yeniliğin benimseneceğini veya reddedileceğini belirler? Lütfen birini seçin: Cevap Karar Soru 6 İşletmelerin mevcut ürünlerinde bazı değişiklikler yaparak özellikle küçük veya niş pazarlardaki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzerine yoğunlaşması şeklinde ifade edilen yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Pazar bölümlene stratejisi Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi işletmeler için yeniliğin dışsal kaynakları arasında yer almaz? Lütfen birini seçin: Cevap İlerleme stratejisi Soru 8 Aşağıdaki bireylerin yenilik sürecinde üstlendikleri rollerden hangisi yenilikleri destekleme ve yeni fikirlerin ortaya çıkması için zemin hazırlama faaliyetlerini içermektedir? Lütfen birini seçin: Cevap Sponsorlar Soru 9 Pazara ilk defa çıkmış yeni ürünlere karşı başka yeni ürünler geliştirerek rakiplere anında karşılık verebilmeyi gerektiren yeni ürün stratejisi aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Takipçi stratejisi

KOSGEB 11. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

KOSGEB 11. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI Soru 1 Aşağıdakilerden hangisi kredi kurumlarının (girişimcilere) kredi verirken dikkate aldığı kriterler arasında yer almaz? Lütfen birini seçin: Cevap Girişimcinin sosyal statüsü Soru 2 Nakit girişi düzenli olan işletmeler, ne tür banka kredisi kullanmalıdır? Lütfen birini seçin: Cevap Spot kredi Soru 3 Borç bulmaya yönelik finansman kaynaklarından banka kredileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen birini seçin: Cevap Spot kredinin belirli bir vadesi vardır Soru 4 “Melek yatırımcılar; yatırım açısından daha riskli olan erken evredeki girişimlere genellikle küçük miktarlarda finansman ve bu finansmanla birlikte satış, pazarlama, insan kaynağı tedariki ve eğitimi, yönetim gibi hususlarda da destek olan varlıklı şahıslardır.”Melek yatırımcılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Lütfen birini seçin: Cevap Yönetici pozisyonunda herkes melek yatırımcı olabilir Soru 5 I.Makine teçhizat satın alımıII.Patent, isim hakkı vb hakların satın alımıIII.TasI.Makine teçhizat satın alımıII.Patent, isim hakkı vb hakların satın alımıIII.Tasarruf yapmaIV.Hammadde, yarı mamul ve mamul satın alımıV.Çalışanların ücretlerinin ödenmesi Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri girişimcilerin finansman ihtiyacı nedenleri arasındadır? Lütfen birini seçin: Cevap I, II, IV ve V Soru 6 Aşağıdakilerden hangisi borçla finansmanın girişimciye faydalarından değildir? Lütfen birini seçin: Cevap Borç arttıkça girişimin riski artar. Soru 7 Uzun ve kısa vadeli borçlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Lütfen birini seçin: Cevap Borcun vadesi arttıkça girişimcinin likidite riski düşer Soru 8 Mal veya hizmetin vadeli olarak alımı ya da satımı gibi ticari işlemler yapılırken aynı anda otomatik olarak finansmanın da sağlandığı borç bulmaya yönelik finansman türü aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Spontan finansman Soru 9 Aşağıdakilerden hangisi spontan finansman kaynakları arasında yer almaz? Lütfen birini seçin: Cevap Borçlu cari hesap Soru 10 Girişimcinin sattığı mal veya hizmetin bedelinin ödeme vadesinin, girişimcinin faaliyetlerini yürütmek üzere satın aldığı mal veya hizmetin ödeme vadesinden fazla olması neticesinde daha fazla fon ihtiyacının doğması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Alacaklara yatırım yapma

KOSGEB 10. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

KOSGEB 10. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI Soru 1 Bir işletmede üretim için gereken süre, satış tahsilat süresi vb. dikkate alınarak faaliyet döngüsü 50 gün olarak hesaplanmıştır. Bu işletmenin satılan mallarda 2.000 TL gidere katlanacağı düşünüldüğünde ihtiyacı olan işletme sermayesi tutarı ne olur? Lütfen birini seçin: Cevap 14.600 Soru 2 Senet ile satış yapan DGN işletmesinin satış yaptığı işletmelerden olan vadesi gelmemiş alacak senetlerinin işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Ticari Alacaklar Soru 3 İşletmenin net çalışma sermayesi hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Cari Oran Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin günlük işletme faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan nakit ve nakit benzeri varlıklar ile bir yıl içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkların tümünü ifade etmektedir? Lütfen birini seçin: Cevap İşletme Sermayesi Soru 5 DGN işletmesi faaliyetlerini sürdürebilmek için X bankasından 18 ay vadeli 300.000.-TL tutarlı spot kredi çekmiştir. İşletmenin bankadan çektiği bu kredi, işletme özet bilançosunda yer aldığı kalem aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Mali Borçlar Soru 6 İşletmenin bir an için alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme gücü hakkında bilgi veren oran aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Nakit Oran Soru 7 I. BilançoII. Gelir TablosuIII. Nakit Akış TablosuIV. Özkaynak Değişim TablosuV. Dipnotlar Yukarıdakilerden hangisinde temel finansal tablolar seti doğru sıralanmıştır? Lütfen birini seçin: Cevap I, II, III, IV ve V Soru 8 Aşağıdakilerden hangisi birbirini izleyen iki dönem arasındaki nakit ve nakit benzerlerinin tutarlarındaki değişimi açıklamayı amaçlayan bir finansal tablodur? Lütfen birini seçin: Cevap Nakit Akış Tablosu Soru 9 Muhasebenin temel eşitliği aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Dönen Varlıklar + Duran Varlıklar = Kısa ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar + Özkaynaklar Soru 10 Kasa: 120 Kısa Vadeli Banka Kredileri: 150Alınan Çekler: 60 Kısa Vadeli Satıcı Kredileri: 75 Bankalar: 40 Ödenecek Vergi ve Fonlar: 25 Ticari Alacaklar: 60 Stoklar: 40  DGN işletmesinin stoklarını satamaması durumunda kısa vadeli borçlarını ödeme kabiliyetini gösterir asit-test oranı aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin : Cevap 1,12

KOSGEB 9. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI

KOSGEB 9. BÖLÜM SORU VE CEVAPLARI Soru 1 I.Mezuniyet buluşmalarıII.Eğitim ve seminer organizasyonlarıIII.Mesleki derneklere üyelikIV.Tanışma toplantılarına katılmak. Yukarıda numaralandırılmış faaliyetlerden hangisi/hangileri girişimcinin çevresini geliştirmek ve yeni bir çevre oluşturmak için katılabilecekleri etkinlikler arasındadır?   Lütfen birini seçin: Cevap I, II, III ve IV Soru 2 I.İşyerinin KiralanmasıII.Yasal Kuruluş İşlemlerinin YapılmasıIII.Makine Ekipmanlarının Satın AlınmasıIV.Üretimin başlatılmasıV.Satışların KontrolüVI.Satış Performanslarının Analizi Yukarıda numaralandırılmış faaliyetlerden hangisi/hangileri İş Kurma Networking Planı kapsamında yürütülen aktivitelerdendir? Cevap I, II, III, IV Soru 3 Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin üçüncü halka networking paydaşlarındandır? Lütfen birini seçin: Cevap Finansal kuruluşlar Soru 4 Girişimin ilerlemesinde en kritik bilgi ve deneyime sahip olan ekip üyelerine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir? Lütfen birini seçin: Cevap Kilit personel Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi networking değildir? Lütfen birini seçin: Cevap İnsan kullanmaktır. Soru 6 I.Bu kişileri işi düşmeden aramalıdırII.Özel günlerde bu kişilere özel mesaj göndermelidirIII.Sık sık arayarak taleplerini dile getirmelidirIV.Dönemsel olarak birebir görüşme fırsatı yaratmalıdır Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden hangisi/hangileri girişimcinin networkingde takip sürecinde tanıştığı kişilerle ilgili yapılması gerekenlerdendir? Lütfen birini seçin: Cevap I, II ve IV  Soru 7 Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin sosyal ağlarda etkili bir çevre oluşturmasıyla ilgili doğru değildir? Lütfen birini seçin: Cevap Profilinde resmi olmasa da olur. Soru 8 Business Networking Akademi araştırmalarına göre insanlar ilişkilerini yönetmediklerinde cep telefonlarına kayıtlı kişilerin en fazla yüzde kaçıyla görüşürler? Lütfen birini seçin: Cevap %5 Soru 9 I.Tanışılan kişiye sürpriz telefon aramasıII.Tanışılan kişinin sektörüyle alakalı makale paylaşmaIII.Tanışılan kişiyi kültürel bir etkinliğe davet etmeIV.Sosyal ağ vb. mecralarda tanışılan kişinin ihtiyacını gördüğünde destek olma Yukarıda numaralandırılmış eylemlerden hangisi/hangileri tanışma sonrası takip kapsamında girişimcinin değerlendirebileceği eylemlerdendir? Lütfen birini seçin: Cevap I, II, III ve IV Soru 10 Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin bir buluşma öncesi networking hazırlığında önemlidir? Lütfen birini seçin: Cevap Hepsi